PODSUMOWANIE PRACY W I PÓŁROCZU TYGRYSKI

Grupa „Tygryski” liczy 27 dzieci : 19 dziewczynek i 8 chłopców.

Praca wychowawczo– dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole.

Prowadziłyśmy wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk kładłyśmy na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Zostały wprowadzone dodatkowe funkcje przedszkolaków: dyżurnych posiłków oraz dyżurnych łazienki. Dzieci uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Widoczne są wyniki pracy związane z opanowaniem przez dzieci nawyków kulturalnych i higienicznych. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed i po spożywaniu posiłków, po powrocie ze spacerów i placu zabaw, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie. Czynności związane z samoobsługą w większości wykonują poprawnie i sprawnie. Większość dzieci potrafi samodzielnie ubrać się, rozebrać i powiesić swoje rzeczy w szatni. Dzieci systematycznie wdrażane są do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniu bezpiecznym oraz zagrażającym zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Odbywały się też zajęcia, poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę oraz literaturę.

Zorganizowałyśmy w naszej grupie uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka oraz Jesienne przedstawienie dla rodziców.

Grupa w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w projekcie „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – nasz pluszowy miś, którego dzieci nazwały Tedi wędruje co tydzień do domu przedszkolaka, gdzie razem
z rodzicami czytają misiowi swoją ulubioną książkę i wykonują kartę książki.

Dzień dinozaura w tym roku wypadł w niedzielę 26 lutego, ale Tygryski poświęciły cały tydzień, by bliżej poznać bliżej te niezwykłe stwory. Przedszkolaki zgłębiły wiedzę na temat życia dinozaurów, rozpoznawały i nazywały wiele ich gatunków. Wykonały swoje prehistoryczne stworzenia z masy solnej. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca paleontologa, a oglądając film edukacyjny zapoznaliśmy się z różnymi teoriami dotyczącymi wyginięcia dinozaurów