Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej DELFINÓW I półrocze

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe  i aktywne zarówno  podczas zabaw,  jak i zajęć dydaktycznych.  Wszyscy  bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej,  jak i na placu zabaw. Do ulubionych  należą również zabawy rytmiczne, taneczne przy muzyce. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo też lubią zabawy  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem do ogrodu, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości  i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- przygotowanie do nauki czytani i pisania oraz osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole. Poznają litery, cyfry , znaki matematyczne i literopodobne.  Stawiają pierwsze kroki  w nauce czytania  i pisania. Pomocne w tym zakresie są podręczniki  pakietu „Strefa przedszkolaka B+” wydawnictwa MAC. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Wnioski z diagnozy wstępnej

Wynik grupy

 • fizyczny obszar rozwój  96%
 • emocjonalny obszar rozwoju 83%
 • społeczny obszar rozwoju 92%
 • poznawczy obszar rozwoju 79%
Rodzaj działaniaOsiągnięcia

Wycieczka do Teatru Animacji- Dzieci zobaczyły teatr i sztukę teatralną oraz poznały zasady zachowania w teatrze.

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Rodzice wzięli udział w wystawie przynosząc pamiątki rodzinne. Dzieci zapoznały się z bajkami dziadków.

Dzień Przedszkolaka- Dzieci integrowały się z przedszkolakami. Wspólnie się bawiły i tańczyły.

Pierwszy dzień jesieni – dzieci poznały cechy charakterystyczne dla tej pory roku.

Dzień chłopaka  i Dzień dziewczynek – dzieci pamiętają o sobie nawzajem i uczą się szacunku dla najbliższych.

Dzień Edukacji Narodowej – Dzieci wykonały portrety swoich nauczycieli na wystawę.

Dzień kropki – dzieci zaprezentowały swoje talenty.

Dzień Pluszowego Misia- Integracja z całym przedszkolem. Wspólne zabawy i tańce. Dzieci zintegrowały się podczas wspólnej zabawy z dziećmi z innych grup.

Dzień sałatki warzywnej – Dzieci pokroiły i przygotowały sałatkę warzywna.

Święto dyni – dzieci poznały różne rodzaje dyni i wykonały prace plastyczne oraz brały udział w konkursach z dynią.

Dzień postaci z bajek – balik.

Dzień zdrowego śniadania – własnoręcznie przygotowane śniadanie z ekologicznych produktów.

Bal andrzejkowy- Poznały tradycje obchodów andrzejek.

Mikołajki – Noc Mikołajkowa – Dzieci wyczekiwały wizytę Św. Mikołaja. Wręczenie Mikołajowi własnoręcznie przygotowanego prezentu.

Jasełka dla rodziców – Dzieci przygotowały dla rodziców przedstawienie.

Dzień Babci i Dziadka – Dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności artystyczne podczas wystąpienia publicznego. Przełamały nieśmiałość. Zacieśniły relacje z dziadkami.

Bal karnawałowy „Ultrafiolet” – Dzieci brały udział w zabawach i konkursach.

„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

 • Logopedyczne – Dzieci usprawniają aparat mowy.
 • Język angielski – Dzieci opanowują słownictwo w języku angielskim.
 • Rytmika – Dzieci kształcą poczucie rytmu. Rozwijają zainteresowania muzyczne.
 • Zajęcia z psychologiem – zajęcia na temat emocji.
 • Ceramika – wykonanie prac z gliny.

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach

 • Współpracowaliśmy  ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.
 • Organizowałyśmy konsultacje dla rodziców w formie porad indywidualnych.
 • Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

– logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne ile dzieci

– pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

– terapeuta pedagogiczny: zaburzenia percepcji wzrokowej/słuchowej

– psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

 • Przeprowadziłyśmy diagnozę wstępną w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego.
 • Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: – przeprowadzenie badań przesiewowych – prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy pani Kamila.
 • Badania psychologiczne prowadzone przez pedagoga specjalnego  w ramach „diagnozy pogłębionej”.
 • Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków na bieżąco i w styczniu.
 • Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie grupowych planów pracy   z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem.
 • Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi.
 • Współpraca z  powołanymi zespołami do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– planowanie pracy,

– prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

– organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

– podsumowanie wyników pracy.

 • Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o  wstępnej gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra

 • nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego.
 • nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość. 

Stworzyłyśmy  wraz z dziećmi kodeks przedszkolaka, zawierający zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców. Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

 • rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka.

Stworzyłyśmy przyjazny klimat w grupie, sprzyjający okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

 • nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka.

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Oglądanie bajek polskich.

Organizowanie wycieczek do: muzeum, kina, teatru. Obcowanie ze sztuką jako źródłem piękna i doznać estetycznych.  Alternatywa – wycieczki wirtualne na  tablicy multimedialnej.

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako  ponadczasowego wzoru dobroczynności

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.

Kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji

Wprowadziłyśmy  „Dzień aktywności” i umożliwiłyśmy dzieciom współdecydowanie o wyborze zabaw i zajęć.

 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej  i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego –

 • spotkanie z przedstawicielem ZOO poznańskiego
 • spotkanie z przedstawicielem  Urzędu Klimatu i Ochrony Środowiska
 • kreowanie roli Przedszkola jako centrum lokalnej aktywności

Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad dyżurów, wyboru dyżurnego i jego obowiązków.

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez zabawy i gry planszowe .

Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

 • budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami  w zakresie współpracy.

 • budowanie wzajemnego zaufania
 • poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka
 • podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców
 • kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola.